CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

O projektu Zajedno za edukaciju na marginama društva

Projekat Zajedno za edukaciju na marginama društva realizuje Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine – CEIR iz Novog Sada uz podršku i finansijsku donaciju Grada Novog Sada – Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu u iznosu od dvesta pedeset hiljada (250.000,00) dinara.

Problemsko pitanje koje rešava ovaj Projekat svojim aktivnostima jeste poboljšanje kvaliteta života i ublažavanja nepovoljnih životnih okolnosti kod socijalno ugroženih (marginalnih) grupa u društvu, u skladu sa Zakonom, na teritoriji Grada Novog Sada. Ovaj projekat će svojim aktivnostima da pruži neophodnu pomoć za sticanje svesti i znanja o problemu socijalno-edukativne prirode. Rešavanje ovog problema će doprineti poboljšanju kvaliteta socijalnog života i dobijanje jednakosti sa svim građanima.

Projektni predlog od strane udruženja CEIR odnosi se na prioritetni cilj iz ovog Javnog poziva, a to je poboljšanje kvaliteta života i ublažavanje negativnih životnih okolnosti socijalno ugroženih građana. Susrećemo se sa velikim problemom u oblasti socijalne zaštite i samog pristupa i korišćenja mogućnosti koje daju socijalne institucije. Iz tog razloga nalazimo da je rešenje za ovaj problem neophodan činilac za društvo. Ovaj problem će biti detaljno razrađen i buduće informacije će se tražiti tako što će se projektni tim umrežiti sa zaposlenima u ustanovama u Novom Sadu i približno će se podaci suziti samo na teritoriju lokala, odnosno Grada Novog Sada. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pruža Savetovalište za brak i porodicu pri Centru za socijalni rad.

Potrebe ciljne grupe ovog Projekta jesu savetodavni-terapijski rad zasnovan na primeni stručnih i naučnih saznanja, kao i putem informativno-edukativnog i istraživačkog rada.

Realizacija projekta podržava ostvarenje sledećih promena u društvu:

  • Podizanje svesti o značaju socijalne zaštite;

  • Podizanje svesti o tome da kvalitet života svih građana mora biti na zavidnom nivou, makar to bili i građani sa margine društvene lestvice;

  • Unapređenje položaja svih socijalno ugroženih grupa građana;

  • Senzibilizacija javnosti.

Ostvarivanjem gorenavedenih svrha projekta doći će se do empatije drugih lica koji čine skupinu društva sa licima koja su socijalno ugrožena.

Konkretne promene u društvu:

  • Unapređenje znanja i veština socijalno ugroženih građana;

  • Doprinos uključivanja građana u društvene aktivnosti;

  • Unapređenje opšteg znanja o statusu marginalnih grupa u društvu.

Osnovni cilj ovog projekta jeste unapređenje stanja u društvenoj zajednici lica koji su socijalno ugroženi i koji su na marginama društva na teritoriji Grada Novog Sada.

Пројекат су подржали: