CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

Okončanje apatridija Roma

Šta predstavlja projekat “Izrada mapa puta za okončanje apatridije Roma na Zapadnom Balkanu – Srbija”?

Nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje ” CEIR – Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine ” radilo je za Savet za regionalnu saradnju na projektu “Izrada mapa puta za okončanje apatridije Roma na Zapadnom Balkanu“, u okviru programa „Integracija Roma 2020“.

romi-003

Koje aktivnosti su realizovane u sklopu ovog projekta?

Prilikom sastavljanja dokumenta “Mape puta za okončanje apatridija Roma u Srbiji” realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Učestvovanje na sastanku za planiranje projekta/početak rada sa drugim stručnjacima/konsultantima koji su učestvovali u radu radi usaglašavanja metodologije i osnovnih principa;
  • Proučavani su se postojeći izazovi pravnog okvira za upis u matične knjige i dobijanje državljanstva specifičnih za privredu i upravljačke infrastrukture za registraciju i državljanstvo, kako bi se prikupilo dovoljno podataka za razvoj Mapa puta za univerzalnu matičnu evidenciju Roma i pristup državljanstvu;
  • Da bi se prikupilo što više podataka, kontaktirano je više nevladinih organizacija koje se bave romskim pitanjima, ali i neke institucije poput Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Evropske mreže o apatridiji i dr.;
  • Pored toga, kontaktirana su navedena Ministarstva: Ministarstvo republičke uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode; Ministarstvo unutrašnjih poslova – Odeljenje za upravne poslove; Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za antidiskriminacionu politiku i promociju rodne ravnopravnosti; Komesarijat za izbeglice i migracije;
  • Utvrđene su posebne zakonodavne / administrativne / proceduralne prepreke sa kojima se Romi suočavaju u pristupu registru i ulasku u postupak dobijanja državljanstva;
  • Procenjena je institucionalna spremnost za realizaciju implementacije Mape puta;
  • Nacrti predloga su podeljeni sa stručnim savetnikom / koordinatorom iz Akcionog tima za integraciju Roma.

Pristupi i metode rada

U procesu izrade dokumenta „Mapa puta za okončanje apatridije Roma u Srbiji“ CEIR je koristio nekoliko metoda, u skladu sa trenutnom situacijom COVID -a i propisanim merama. Osnovne metode koje se koriste i opisuju u sledećim redovima su:

  1. Osnovno desktop istraživanje podataka o apatridiji Roma u Srbiji;
  2. Sastanci ili razgovori sa predstavnicima romskih udruženja, predstavnicima Roma i drugim organizacijama koje imaju prethodno iskustvo u sprovođenju projekata sa fokusom na apatridiju;
  3. Sastanak sa nacionalnim institucijama važnim za rešavanje problema apatridije.

Projekat finansiran od strane: